Sjöfarten ökar

630 miljoner ton gods rör sig årligen genom Sverige och godsarbetet ökar kraftigt.
I prognoserna fram till 2030 förväntas godstransporterna öka med 50 %.
I vissa varugrupper kommer flödena fördubblas.

Nära hamnar

Godstrafiken genom Kielkanalen förväntas tillta. Det gäller även sjöfarten från ostkusthamnarna till Baltikum och Ryssland.

Katrineholm har ett mycket strategiskt läge med järnvägs- och vägförbindelse till västra och södra Sveriges hamnar. Vi är partner till Göteborgs Hamn och inom vårt närområde finns Mälarens större hamnar.

Källa: Trafikverket

630
miljoner ton

Antal ton gods årligen i Sverige.

Källa: Trafikverket